Seleccionar página

Política de privacidad y protección de datos

Mitjançant la WEB Face2FaceReus.com es facilita l’accés al Portal WEB propietat de SLP-Face2FaceReus, S.L. amb CIF B55502389 (en endavant Face2FaceReus.com) per oferir als usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que aquesta entitat ofereix.

El fet de connectar a aquesta pàgina web atorga al navegant la condició d’Usuari del lloc, el que implica l’acceptació d’aquest avís legal. És per això que Face2FaceReus.com recomana a l’usuari llegir-lo cada vegada que accedeixi al lloc web.

L’usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts que Face2FaceReus.com posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general , a fer un ús conforme a les presents condicions, i respondrà, enfront de Face2FaceReus.com i / o enfront de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat.

Es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a serveis o continguts del portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per falles en el subministrament elèctric o per qualsevol causa.

Face2FaceReus.com es reserva el dret a alterar en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva Web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’utilització exposades a aquest Avís Legal.

Política de Cookies

Per consultar la política d’ús de les cookies, premi aquí.

Política de Privadesa i Protecció de Dades

Les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb confidencialitat d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que les mateixes seran incorporades als fitxers existents en Face2FaceReus.com i que té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al mateix, així com podent exercir els seus drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça:

Av. Salou 131, 2n B (43205) REUS, Tarragona, o mitjançant l’enviament a l’adreça de correu electrònic: info @ SLP-Face2FaceReus.com o ademés per qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l’interessat, i en la qual consti el fitxer o fitxers a consultar.

Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic per part de l’usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzades per a fins comercials, sent els seus destinataris dels serveis administratius, comercials i tècnics de SLP-Face2FaceReus.

SLP-Face2FaceReus adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, en nom del compliment de la seva obligació de secret i dels seus deures de cura de les mateixes.

De la mateixa manera, SLP-Face2FaceReus queda autoritzada per enviar a l’Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes o serveis. En el cas de comunicacions comercials, tècniques o serveis enviats a través del seu correu electrònic o mitja equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a tal fi.

Propietat Intel·lectual

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta pàgina web són titularitat de SLP-Face2FaceReus. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, excepte per a ús personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de la propietat intel·lectual de SLP-Face2FaceReus, sancionable per la legislació vigent.

Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web estan protegits per la llei.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’un altre tipus. SLP-Face2FaceReusno es farà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que puguin ser competència de l’Usuari.

Responsabilitat

SLP-Face2FaceReus no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d’Internet realitzen dels continguts de la pàgina Web, sent l’usuari l’únic responsable de les infraccions en què pogués incórrer.

De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per SLP-Face2FaceReus o no publicada en nom seu.

SLP-Face2FaceReus no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tingui el seu origen en causes que escapen del control de SLP-Face2FaceReus, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, als altres, i els efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de SLP-Face2FaceReus, com falla de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. I l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que SLP-Face2FaceReus hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica . En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, SLP-Face2FaceReus no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. 

SLP-Face2FaceReus tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

SLP-Face2FaceReus no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la navegació pel lloc web o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

La web

No es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per un ús específic del present lloc web. Ni dels continguts, de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei així com de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest lloc web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals competents.

Jurisdicció i llei aplicable

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Tarragona (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.